logo

Uppdaterad den 1:49 / 07-feb-2022

Robert Bosch AB, Power Tools division, kampanjvillkor för Cashback Februari 2022 -April 2022

1. KAMPANJENS UPPHOVSPERSON
Ansvarig för aktuell kampanj är Robert Bosch AB, Org. Nr. 556047-1194, Isafjordsgatan 15, 164 40 Kista, Sverige.

2. OM KAMPANJEN
2.1. Deltagare

2.1.1 Alla deltagare måste vara över 18 år. Distributörer, återförsäljare, leasinggivare, uthyrare samt personalinköp genom Robert Bosch AB omfattas inte av kampanjen. Distributörer, återförsäljare, leasinggivare, uthyrare och andra näringsidkare får inte delta i kampanjen å sina kunders vägnar, varken direkt eller indirekt.

2.1.2 I och med utnyttjande av denna kampanj, anses deltagaren ha lämnat sitt medgivande till dessa villkor.

2.2. Kampanjprodukter, geografisk utsträckning och tidsperioder:

2.2.1 Den här kampanjen är endast tillgänglig vid köp av Bosch utvalda kampanjprodukter hos deltagande återförsäljare i Sverige, i butik eller i en svensk web shop. Se deltagande återförsäljare här www.Boschpro.se. Ingående kampanjprodukter är: Bosch professionell (blå) verktyg samt Bosch professionell mätinstrument (blå).
2.2.2 Kampanjen gäller för köp av kampanjprodukterna börjar den 1 Februari 2022 och slutar den 30 April 2022. (”Kampanjperioden”).

2.2.3 Alla kampanjprodukter måste köpas från deltagande återförsäljare i Sverige.
2.2.4 Deltagare kan enbart få en cashback utbetald per köptillfälle.

2.3 Om kampanjen
2.3.1 När deltagaren köper kampanjprodukt och skriver en recension via cashback formuläret på Länk!! gör sig deltagaren berättigad att erhålla 500 SEK för varje spenderad 3500SEK enligt tabellen nedan: Utbetalningen görs i SEK på bankkontot alternativt det digitala kortet.

Köp av kampanjprodukt (exempel) 
Köp per köptillfälle minimum SEK Erhållen cashback
3500 500
7000 1000
10500 1500
14 000 2000
17 500 2500
21 000 3000
24 500 3500
28 000 4000
31 500  4500
35 000 5000
38 500  5500
42 000 6000
45 500 6500

2.3.2 Kampanjprodukter som återlämnas (och som inte är defekta) omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av återlämnade produkter kommer inte att få utbetalat kampanjbeloppet. För det fall Bosch redan har betalat ut beloppet, måste deltagaren återbetala utbetalt belopp. Om Bosch får kännedom om sådant bedrägeri har Bosch möjlighet att vidta rättliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur du deltar

3.1 För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt inom Kampanjperioden och därefter göra en anmälan enligt nedan instruktioner online, inom perioden 1 Februari 2022 och 31 Maj 2022.

3.2 Deltagaren uppmanas att följa nedanstående steg för att ta del av erbjudandet:
(I) Deltagaren måste recensera sina inköpta Bosch produkt på https://www.boschpro.se . Utbetalning av cashback är inte beroende av recensionens innehåll.  
(II) Deltagaren leds vidare till nästa sida där man tackas för produktrecensionen. På samma sida ska deltagaren klicka på länken till återbetalningsformuläret. Formuläret hanteras av vår samarbetspartner, Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, som hanterar registrering och utbetalning av cashback för denna kampanj.
(III) Via Interpay Sales Promotions-formuläret ska deltagaren registrera sig och den inköpta kampanjprodukten. Deltagaren skall ange den giltiga produktens E-NR (modellnummer). Deltagaren hittar E-NR (modellnummer) på orderbekräftelse/kvitto samt på produkten.

Beroende på om det är ett företagsköp (A) eller ett privat köp (B) skiljer återbetalningen sig åt. I samtliga fall ska kontaktuppgifter inlämnas för hantering av återbetalningen.

(III A) Företagsköp: Deltagaren blir ombedd att uppge sina utbetalnings-/bankuppgifter. Deltagaren ska även skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen av köpet. På detta kvitto/orderbekräftelse skall tydligen framgå E-NR (modellnummer) eller produkt namn, eller produkt nummer, samt pris på produkten, inköpsdatum och butikens namn framgå.
(III B) Privat köp: Deltagaren ska skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot av kampanjprodukt. På detta kvitto skall tydligen framgå E-NR (modellnummer) eller produkt namn, eller produkt nummer, samt pris på produkten, inköpsdatum och butikens namn framgå. 
Deltagaren blir ombedd att uppge sina uppgifter som framgår för att ett digitalt betalkort ska kunna skickas till deltagaren. Det digitala betalkortet nås igenom telefons ”Wallet”, validiteten på betalkortet är 6 månader och det kan användas att betala i blip automater samt webshop online. Om deltagaren hellre vill få en banköverföring av cashback är detta möjligt genom att följa steg III A, då kräver vi ett kvitto på köpet. Efter att digitala betalningskortet eller banköverföring är processad hos Bosch går det inte att ändra.  
(IIII) När detta är gjort får deltagaren ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att dennes anmälan har mottagits. Om deltagaren inte fått någon e-postbekräftelse inom 24 timmar efter dennes anmälan kan deltagaren kontakta Benamic via e-post powertools@se.bosch.com 

3.3 När deltagarens anmälan har tagits emot och godkänts kommer Benamic att arrangera en direkt överföring på uppnådd återbetalning som beskrivs under stycke 2.3.1. 

3.4 Benamic kommer att sträva efter att göra överföringen inom 28 dagar från mottagandet av en komplett och giltig anmälan.

3.5 Benamic hanterar inte några anmälningar som inkommer efter 30 Juni 2021 eller som Benamic efter eget gottfinnande bedömer vara ofullständiga eller oläsliga.

4. FRISKRIVNINGAR
Bosch och Benamic förbehåller sig rätten att granska anmälningar i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Bosch och Benamic förbehåller sig rätten att utesluta anmälningar och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

5. Hantering av persondata
5.1 Bosch Elverktyg, är registrerat i Sverige och personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagaren uppger i samband med utnyttjande av denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av Bosch och Benamic endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part utsedda att administrera kampanjen. Bosch kan komma att lämna ut deltagarens personuppgifter om Bosch är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När deltagaren tar del av kampanjen, behandlar vi deltagarens uppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot deltagaren. Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge det är motiverat av sammanhanget.
5.2 Deltagaren har rätt att få besked om vilka personuppgifter om deltagaren som vi behandlar och hur vi behandlar dessa genom att kontakta oss via detta formulär. Deltagaren har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om deltagaren för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras. Deltagaren har även i vissa fall rätt att få personuppgifterna raderade, t ex om de inte är längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. För att ta vara på dina rättigheter, läs mer på https://www.bosch.se/sekretessfoerklaring/?prevent-auto-open-privacy-settings=1 

6. LAG OCH JURISDIKTION
Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Sverige. Som konsument kan deltagaren få information om vilka deltagarens rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Deltagarens lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.